ဝဇိရဗုဒိၶ၊အရွင္ ဋီကာက်မ္း

1
0Zd&Ak'¨d? t&Sif (at'D 12-&mpkrwdkifrD)
0Zd&Ak'¨d#Dumusrf;jyK
t&Sifauvmo
t&Sif0Zd&Ak'¨donf 0denf;t|uxm\ tzGifh#Dumudk
tOD;qkH;a&;om;onfh #Dum&Sifjzpfonf/ ,if;#Dumudk
usrf;jyKyk*¾Kdvf\ trnftwdkif; 0Zd&Ak'¨d#Dum[kyif t
ac:rsm;onf/ om&w¬#Dumüvnf; 0Zd&Ak'¨d#Dum[k
yifac:a0:okH;EIef;cJhonf1/ usrf;jyKolurl ed*kH;ü ]*P²d
Xme0dumoem}[k trnfay;cJhonf/ þt&SifpD&if
onhf tjcm;usrf;rsm;&SdaMumif; ckdifvkHonhf taxmuf
txm; rawGY&acs/ oD[kdVfpmayordkif;wdkYüvnf; 0Zd&
Ak'¨drax&fESihf ¤if;\#DumtaMumif; azmfjycsuf tenf;
i,fom awGY&onf/ odkY&mwGif 0Zd&Ak'¨d#Dumonf
a&S;usNyD; pmaywefzdk;jrifhaom usrf;pmjzpfonf/
awmif;yefolr&Sd
t&Sifjrwf 0denf;t|uxm\ tzGifh#Dumudk a&;
om;&jcif;rSm yk*¾KdvfwpfOD;OD;u wdkufwGef;awmif;yefí
r[kwfacs/ rdrd\ tvdkqE´tavsmuf a&;om;jcif;
jzpfonf/ xdkYaMumifh 0Zd&Ak'¨d#Dum\*E¦m&rÇü-
]]oacFyumare rrmoa,e?
oaÍöm'dawm bdu©K[dwÍö 'doGm/
]]tusOf;tm;jzihf (tzGifh#Dum)a&;om;vdkonfh rdrd\
qE´vIHYaqmfjcif;? aemifvmaemifom; &[ef;awmf
rsm;\ tpD;tyGm;udk ½Ijrifjcif;wdkYaMumihf (þ0de,
#Dumudk a&;om;aytHh)}}
[krdefYqdkxm;onf/
udkum;usrf;rsm;
t&Sif0Zd&Ak'¨donf rdrd#Dumü tmp&d,0g'taejzifh
Ak'¨rdwårax&f? ck'´odu©musrf;jyK "r®od&drax&f? Oy
wdórax&f? uvoyk&0goD tmeE´rax&fESifh usrf;
*efrsm;taejzihf rdrdESihftrnfwl tjcm;t&Sif0Zd&Ak'¨d
wpfyg;jyKpkonfh tEk*P²dy'? ck'´odu©musrf;jyK t&Sif"r®
od&dyifa&;om;onhfh *P²dy'? oD[dkVfa&S;q&mwdkY a&;cJh
1 om&w¬-#D 1? 7/
zG,f&Sdaom ayg&mP*P²dy'ESifh yguwdu*P²dy'?
tE¨ut|uxm? r[mt|uxm? r[mypö&dt|uxm?
uk½kE¨dt|uxmusrf;rsm;udk udk;um;azmfjycJhonf/
odkY&mwGif t&Sifr[mAk'¨aCmoESifh acwfNyKdif[k
,lq&onfh t&SifAk'¨'wå\ 0de,0dedpä,ESifh Owå&
0dedpä,usrf;wdkYudk razmfjybJ t&SifAk'¨'wåxufaemuf
usEdkifol t&SiftmeE´m\ tqdktrdefYrsm;udkrl vIdifvIdif
BuD;azmfjyjcif;? t|uxmESifh #Dumusrf;aygif;rsm;pGm
a&;om;cJhonfh t&Sif"r®ygv\ tqdktrdefYrsm;udk razmf
jyjcif;wdkdYrSm xl;jcm;onf/ t&SiftmeE´mrax&fonf
oD[dkVfwGifoDwif;okH;? pmayydkYcsNyD; tbd"r®rlv#Dumudk
a&;ojzifh oD[dkVfuRef;ü xif&Sm;aomfvnf; t&SifAk'¨
'wåESifh t&Sif"r®ygvwdkYrSm tdE´d,awmifykdif;ü oDwif;
okH;NyD; usrf;pma&;om;Muojzifh t&Sif0Zd&Ak'¨dwdkYacwfu
xdkt&SifwdkY\usrf;pmrsm; oD[dkVfodkY ra&mufao;íavm
[k pOfpm;zG,fjzpfonf/ odkYwnf;r[kwf tbd"r®rlv
#Dumusrf;jyK tmeE´0e&wewdóESifh t&Sif0Zd&Ak'¨d
av;pm;onhf uvoyk&0goDtmeE´wdkY rwlíavm
[kvnf; pOf;pm;Ekdif&monf/
usrf;jyKZmwd
usrf;jyKyk*¾Kdvf\ ae&yfa'oESihfywfoufí usrf;pmwGif
azmfjyxm;jcif;r&Sd/ odkYjzpfí usrf;jyKyk*¾Kdvf\ arG;&yfZm
wdudk twdtusazmfjy&ef rjzpfEdkifacs/ teDpyfqkH; qdk
EdkifonfrSm t&Sifjrwf\ a&;om;ykHudkMunfhí cefYrSef;
&efomjzpfonf/ usrf;jyKyk*¾Kdvfonf oD[dkVfbmomjzifh
azmfjyí zGifhqdkonfudk awGY&onf/
ypö&D emr oD[Vbmom, OVKyÜH ud& (0Zd&-#D?
17)/ r'ezv0om'DeDwd {w¬ oD[Vbmom, ud&
0o £wd 0doEÅd taw¬m(¤if;? 129)ponfjzihf oD[kdVf
bmom pum;rsm;udk azmfjyízGihfqdkjcif;? tEÅ&
orka'´wd twk½krk[ka' (¤if;? 126) ponfjzihf oD[dkVf
a0g[m&rsm;udk okH;EIef;xm;jcif;wdkYaMumifh t&Sifjrwf
onf oD[dkVfZmwd jzpfzG,f&Sdonf/ oD[dkVfygVdpmay
ordkif;ürl uvsmPDausmufpmudk udk;um;NyD; oD[dkVfü
a&;aom usrf;jzpfaMumif;azmfjyonf2/
usrf;jyKacwf
usrf;jyKyk*¾Kdvf ay:ayguf&macwfwdkYudk azmfjy&efvnf;
cJ,Of;onf/ om&w¬'DyeD#Dumusrf;u 0Zd&Ak'¨d#Dumudk
2 The Pali Literature of Ceylon, p. 258
2
a0zefxm;ojzifh t&Sif0Zd&Ak'¨donf t&Sifom&dykwå&m
rwdkifrD ay:xGef;cJhjcifjzpfonf[komqdkEdkifonf/ t&Sif
o&dykwå&monf oD[dkVfuRef; yxry&uúrAm[krif;
(1153-1186)vufxufwGif xif&Sm;aom rax&fjzpf
onf/ xdkrif;onf jrefrmEdkifiH yk*Hüeef;pHaom e&ywd
pnfolrif;ESifh acwfNydKifjzpfonf/
t&Sifom&dykwå&monf om&w¬#Dum\ *E¦m&rÇü
]]ayg&maP[d uwH ,Hwk}} [k 0Zd&#Dumudk &nfñTef;í
]]ayg&mP}}[k okH;EIef;cJhojzihf t&Sifom&dykwå&mxuf
tawmftwef a&S;uszG,f&Sdonf/ om&w¬#Dumacwfü
tvSrf;a0;EdkifNyDjzpfonfh r[mt|uxm? tE¨u? uk½kE¨d
ESihf r[mypö&dpaom a&S;a[mif;t|uxmvm0g'rsm;
udk ydkifEdkifpGm xkwfjyEkdifjcif;wdkYu tawmftwef a&S;us
onf[laomtcsufudk tm;omaponf/
ucFg#Duma[mif;udk jyKpkolonf 0Zd&#Dum&Sif\
wynfh odkYr[kwf &if;ESD;olrdwfaqG jzpfzG,f&Sdonf/
taMumif;rl ae&mrsm;pGmwdkYü 0Zd&#DumrSpmydk'frsm;udk
ta&;w,l udk;um;azmfjyonfudk awGY&aomaMumifh
jzpfonf/ ]]£awm y|m, vdcdwEÅd 0kawå 0Zd&Ak'¨d
aw¬a&emwd *a[wAÁH1/ þae&mrSí a&;om;tyf[k
qdkvQif t&Sif0Zd&Ak'¨d(a&;cJhonf)[k ,l&rnf}} [lí
vnf; ñTef;qdkcJhonf/ ucFg#Dumopfudkrl t&Sifom&d
ykwå&m\ wynfha&;ojzifh 0Zd&Ak'¨d#Dumudk &nfñTef;
udk;um;onhf ucFg#Duma[mif;yif t&Sifom&dykwå&m
acwfxuf apmykH&onf/
xdkYaMumihf om&w¬#Dumacwf at'D 12-&mpk
rwdkifrD t&SiftmeE´mwdkYacwf at'D 7-&mpkaemufykdif;
odkYr[kwf t&SiftmeE´mwdkYxuf tvGefBuD;aemufrus
onhf &mpktwGif; 0Zd&Ak'¨d#Dum&Sif ay:xGef;onf[k
cefYrSef;EkdifzG,f&Sdonf/
uGif;qufrsm;
0ZdAk'¨d#Dum&Sifonf uvoyk&0goD t&SiftmE´mtm;
tvGefav;pm;ykH&onf/ xdkYaMumifh 0Zd&Ak'¨d#Dumü
atmufyg rdefYqdkcsufudk awGY&onf-
]]£awm y|m, ,w¬ ,w¬ tmp&a,e vdcdwEÅd
0g tmp&d,ó wauúmwd 0g 0kpöwd/ ww¬
tmp&da,m emr tmeE´mp&da,m uvoyk&
0goDwd *a[waAÁm2/
1 ucFg-yk&mP#D? 3/
2 0Zd&-#D? pm- 35/
]]aemifwGif q&monfa&;tyf\[kjzpfap? q&m\
t,ltqwnf;[kjzpfap qdkonfudkawGYvQif q&m[l
onf uvoyk&t&yfae t&SiftmeE´m q&m[k ,lyg}}
tEk#Dumusrf;jyK t&Sif"r®ygvu rlv#Dum&Sif
t&SiftmeE´mrax&fu ]aupd}[k ESdrfíqdkcH&onfh
yk*¾KdvfrSm t&Sif"r®od&djzpfaMumif; qdkcJhonf3/ odkY&mwGif
,if;t&Sif"r®od&drSm rnfonfhusrf;udka&;aMumif; tEk#D
umü azmfjyjcif;r&Sd/ wpfzef 0Zd&Ak'd¨#Dum&Sifuvnf;
emrnfwl t&Sif"r®od&demrnfudk jyqdkonf/
jrefrmEdkifiHomoemh*E¦0ifwGif xif&Sm;NyD; edó,
usrf;aygif; ajrmufjrm;pGmudk a&;om;jyKpkawmfrlcJhaom
q&mawmfOD;Ak"fonf tqdkyg0ZdAk'¨d#Dumü ñTef;qdk
onhf t&SiftmeE´mESihf rlv#Dumusrf;jyK t&SiftmeE´m?
rlv#Dumü aupdxdk;cH&onfh t&Sif"r®od&dESifh ck'´odu©m
usrf;jyK t&Sif"r®od&dwdkYudk twlwl[k ,lqcJhonf4/
0Zd&Ak'¨d#DumwGif -
"r®od&daw¬a&m yem[-
]twåaem tnawm vmbH?
oHCónó 0g ewH/
y&dPar,s edó*¾d?
ygpdwåd pmyd 'kuú#}EÅd5 [k azmfjycsufwpf&yfyg&Sdonf/
t"dyÜg,frSm ]]t&Sif"r®od&drax&fu ]twåaem /y/
pmyd 'kuú#H} [kqdkxm;onf}}[k jzpfonf/ azmfjyyg
*gxmrSm ck'´odu©m*gxmtrSwf 119-jzpfonf/ xdkY
aMumifh 0Zd&Ak'd¨#Dum&Sif &nfnTef;cJhonfh t&Sif"r®
od&drSm ck'´odu©musrf;jyKyk*¾KdvfjzpfonfrSm aocsmonf/
0Zd&Ak'¨dtvdkt& xdk"r®od&dax&fonf 0de,*P²dy'
usrf;udkvnf; a&;om;cJhonf6/
0Zd&Ak'¨düazmfjyonhf uvoyk&0goD t&SiftmeE´m
ESifh rlv#Dumusrf;jyK t&SiftmeE´m twlwljzpfonf[l
aom q&mawmfOD;Ak"f\ ,lqESihfywfoufírl ,if;odkY
wlnD aMumif;azmfjy&ef usrf;pmtaxmuftxm; rawGY
&ao;ouJhodkY jiif;qdk&efvnf; taxmuftxm;r&Sdacs/
0Zd&Ak'¨d#Dumüyif ],w¬ tEk*P²dya'wd? ww¬
0Zd&Ak'¨daw¬&ó tEk*P²dya'wd *a[wAÁH7} [k
t&Sif0Zd&Ak'¨d\ tEk*P²dy'udkñTef;qdkcsuf awGY&onf/
3 tEk#D 1? 91-ponf/ 4 ck'´odu©medó,?
5 0Zd&-#D? pm-284/
6 ,w¬ ,w¬ *P²dya'wd 0kpöwd? ww¬ ww¬ "r®od&daw
¬&ó *P²dya'wd *a[wAÁH/ 0Zd&-#D? 95/
7 0Zd&-#D? 96/
3
xdktwl ]a, p 0'EÅDwd {w¬ a, pmwd 0Zd&Ak'¨daw¬&H
oE¨m,m[1}[k tEk#DumzGihfqdkcsufudkvnf;awGU&onf/
t&Sif"r®ygv\ tEk#Dumü azmfjyonfh t&Sif0Zd&
Ak'¨donf 0Zd&Ak'¨d#Dumvm tEk*P²dy'usrf;jyK t&Sif
0Zd&Ak'¨d jzpfzG,f&Sdonf/ odkYjzpfvQif 0Zd&Ak'¨d#Dum&Sifudk
t&Sif"r®ygveSihf t&SiftmeE´mwdkYxuf tvGefaemuf
rus[kyif qdkEkdifonfhjyif q&mawmfOD;Ak"f\ tmeE´m
ESpfyg;twlwl t,ltqukvd nf; tav;omaponf/
0Zd&Ak'd¨üyif atmufygtwdkif; azmfjyxm;onf-
]]Oywdóaw¬a&m 0'wDwd tEk*P²dya' 0kwåH2/
Oywdórax&fu rdefYqdkaMumif; tEk*P²dy'ü
qdkxm;onf}}
þpum;t& Oywdórax&fonf tEk*P²dy'a&;
ol t&Sif0Zd&Ak'¨dxuf a&S;usEdkifonf/ xdkYjyif tEk#Dum
ü azmfjyonfh (rlv#Dumvm a, p-t&) t&Sif0Zd&
Ak'¨dudk 0de,tEk*P²dy'a&;ol[k ,lqEdkifvQif ,if;
tEk#Dumjy t&Sif0Zd&Ak'¨donf rlv#Dum&Sifxuf a&S;
usjyefonf/ Oywdórax&f[lonfudkvnf; t&Sif
r[mAk'¨aCmoESifhacwfNydKif ck'odu©musrf;jyK t&Sif"r®
od&dESifh q&mwlwynfh[k ,lqEkdif&monf/
xdkrax&fwdkYrSm t&Sifr[mAk'¨aCmo\wynfh jzpf
zl;MuaMumif; 0Zd&Ak'¨d#Dumü qdkxm;onf-
]]tmp&d,m emr Ak'¨rdwåaw¬& "r®od&daw¬& Oywdóaw
¬&m'a,m *Pygarmu©m? t|uxmp&d
,ó p oEÅdau okwykAÁm/ wawm tan
{auwd a0'dwAÁm3/
q&mt&SifwdkY[lonf t&SifAk'¨rdwå? t&Sif"r®od&dESihf
Oywdópaom *kdPf;\tBuD;tuJax&frsm;udkqdk
vdk\/ xdkrax&fwdkYonf t|uxmq&m (t&Sif
r[mAk'¨aCmoudk &nf½G,fykH&onf)\xHü yd#uwf
tqkH;tjzwfudk Mum;emzl;Muonf/ ,if;rSwpfyg;
aomyk*¾Kdvfrsm;udk {au[k rSwfyg}}
txufyg azmfjycsufü t&SifAk'¨rdwåax&f[lonf
t&Sifr[mAk'¨aCmotm; rZÑdredu,ft|uxmudk a&;
om;&ef awmif;yefolavm[k ,lqzG,fjzpfonf/
azmfjyyg uGif;qufrsm;udktajccHí a&S;acwf
*E¦0ifusrf;jyKyk*¾KdvfwdkY\ acwfumvESihfywfoufí
tawG; tjrifopfrsm; &&SdEdkif&monf/
1 tEk#D 3? 212/ 2 0Zd&-#D? 267/
3 0Zd&-#D? pm-147/
a0zefcH&jcif;
0Zd&Ak'¨d#Dum&Sifonf ,lqcsufwpf&yfudk jywfom;pGm
qkH;jzwfcsuf rcsjyEkdif? bmompum;a&m>yrf;í zGifhjy
ojzihf #Dum&Sif\ boEÅ&A[kokwudk csD;rGrf;oifhaomf
vnf; pm½Iy&dowf em;rvnfEkdifbJ tcuftcJrsm;ESifh
MuKHawGY&onf ponfjzihf 0ZdAk'¨d#Dumtay: aESmif;
acwfynm&SifwdkY a0zefaxmufjyMuonf/ w@Kav
,suEÅd plVuk[k? 0w¬Kav,suEÅd r[muk[k? [EÅm
vEÅd udwdvd(0Zd&-#D? 320)ponfjzihf 0Zd&Ak'¨d#Dumü
oD[kVfa&S;okH; ayg&mPpum;wdkYudk azmfjyojzihf
om&w¬#Dum&Sifu 0de,#Dumopfudk xyfrHa&;om;&
jcif;\taMumif;udk atmufyg twdkif; azmfjycJhonf-
]]rm*"dum, bmom,? tm&bdwGmyd auepd?
bmEÅa&[d or®dóH? vdcdwH udÍöda'0 p/
tom&*E¦bma&myd? waw¬0 A[k 'dówd1/
tcsKdUrSm rm*"D(ygVd)bmomjzihf a&;om;aomfvnf;
bmomjcm;pmay (pum;)jzifh a&m>yrf;zGihfqdkxm;\/
rvdktyfbJ usrf;av;atmif xnfhoGif;azmfjyxm;
onfudkvnf; xdkusrf;ü rsm;pGm awGY&onf}}
om&w¬#Dum&Sifonf 0Zd&Ak'¨d#DumrS rdrdt,l
tqESihfrwlonhf tcsufaygif; wpf&mausmfrQudk xkwf
Ekwfí a0zef&Sifvif;cJhonf/ wpfzef om&w¬#Dum&Sif
\tqdk rsm;udkvnf; aemufrMumrDwGifa&;onhf 0drwd
0daem'eD#Dumü xyfrHjiif;qdka0zefcJhjyefonf/ a&S;us
onfht|uxm? #Dumusrf;rsm;udk aemufusrf;rsm;u
a0zefaxmufjyonfrSm xkH;pHyifjzpfonf/
odkY&mwGif usrf;jyKyk*¾Kdvfrsm;rSm vZÆDolrGef oDv0ef
rsm;jzpfMuonfhtwdkif; wpfcgwpf&H pum;vkH;tokH;Murf;
wrf;Edkifaomfvnf; rdrdu olYxufomonf[k rme
axmifvTm;vdkí r[kwfbJ 0denf;tqkH;tjzwf rSefuef
a&;ESihf Ak'¨omoemawmf pnfyifjyefYyGm;a&;twGuf a&S;
a&S;yk*¾KdvfwdkY\ usrf;pmrsm;ü vdktyfonfwdkYudk axmuf
jy&efom &nf½G,fcJhMuzG,f&Sdonf/ trsm;vufcHonhf
tajzwpf&yftwGuf ,if;odkY apwemygonhf a0zef
jcif;wdkYrSm ta&;BuD;NyD; trSefwu,fvkd tyfonf/
0Zd&Ak'¨d#Dumed*kH;ü usrf;jyKyk*¾Kdvfu rdrda&;om;
csufrsm;ESihf ywfoufí ygVdawmf? t|uxm? tmp&d,
0g'wdkYESihf rqefYusifrSom,lNyD; qefYusifbdrl pGefYy,fyg/
jiif;ckef½IyfaxG;jcif;udkrl omoemawmf qkwf,kwfjcif;\
aMumif;jzpfí a&SmifMuOfygukef[k rdefYrSmxm;cJhonf/
1 om&w¬-#D 1? 1 (yPmr*gxm)
4
xl;jcm;csufrsm;
tjcm;aom ax&0g'? t|uxm? #Dumusrf;wdkYü
wpfpGef;wpfpazmfjyjcif;r&SdbJ 0Zd&Ak'¨#Dumü Oy*kwå
rax&ftaMumif; xnf;oGif;azmfjyjcif;rSm xl;jcm;onf/
]]{w¬m[- uð b*0awm rm&m0¥ey#dCmwm,
owåd ew¬Dwd? tw¬d? wxmydó ypäm Oy*kwåumav
yom'a[wkwåm t"d0gaowd/ {w¬
Oy*kwåm"d|meH 0wåAÁH 1}}
t&Sif0Zd&Ak'¨donf *kdPf;wpfyg;ESihfeD;pyfol? odkYr[kwf
*kPf;wpfyg;rS 0ifa&mufvmolavm [lívnf; awG;q
Edkifonf/ taMumif;rl t&SifjrwfñTef;qdkonfh t&SifOy
*kwåax&frSm ax&0g'ürxif&Sm;bJ *kdPf;wpfyg;(r[m
,me)üom txl;xif&Sm;aomaMumifhjzpfonf/
r[m,meAk'¨bmomtvdkt& jrwfAk'¨y&dedAÁmef
pHNyD;aemuf t&Sifr[muóy? t&SiftmeE´m? t&Sif
omP0godu-ponfjzihf Ak'¨omoemudk qufcHonhf
yk*¾KdvfpOfudkazmfjyMuonf/ ,if;wdkYteuf t&SifOy*kwå
ax&frSm pwkw¬ajrmufjzpfonf/ t&SifOy*kwåtaMumif;
udk taomu0'ge? 'dAsm0'geESihf wdAufpma&;q&m
wm&memx\ tdE´d,Ak'¨bmomordkif;usrf;wdkYü crf;
em;pGm azmfjyMuonf/ tusOf;csKyfrSm þodkYjzpfonft&
Sifjrwfay:aygufcsdefrSm taomuacwfwGif
jzpfNyD; rxk&mNrdKUrS eHYoma&mif;ol\om; jzpfonf/
touf 17-ESpfwGif &[ef;jyKNyD; okH;ESpftMumwGif
&[EÅmjzpfonf/ t&SifomP0godax&f ysHvGefNyD;aemuf
xdkt&SifoDwif;okH;onhf rxk&mNrdKUteD; OoD&yAÁw
awmifay:ausmif;ü oDwif;okH;awmfrlonf/ rSwfwrf;
wpfckt& t&SifOy*kwåax&f ormywf0ifpm;aeckduf
rm&fewfvmNyD; t&Sifjrwf\acgif;wGif yef;acGvmcsoGm;
onf/ t&Sifjrwfodaomtcg wefcdk;jzihf rmewf\
vnfyif;ü vlaoaumif\tavmif;udk wif;MuyfpGm
csnfxm;vdkufonf/ ewfjynfwGif rnfolrQjzKwfEdkifpGrf;
r&Sdojzihf rm&fewfonf t&SifjrwfxHvmNyD; awmif;yef
&onf/ aemufqkH;wGif r[myk&dovu©PmESihfjynhfpkH
aom jrwfAk'¨\½kyfoP²mefudk zefqif;jyrS jzKwfay;rnf
[k rm&fewftm; t&Sifjrwfuqdkonf/ rm&fewfu zef
qif;jyaomtcg t&Sifjrwfonf tvGefMunfñkdoGm;NyD;
&Sdcdk;rdojzihf xdkcPü rkefwdkif;xefcJhonf/
t&Sifjrwfonf bkef;wefcdk;BuD;rm;NyD; ausmfMum;
ojzihf taomubk&ifu yg#vdykwfodkY rdrd\omoem
1 0Zd&-#D? 62/
jyKvkyfief;rsm;udkulnD&ef yifhavQmufonf/ t&Sifjrwf
onf taomurif;BuD; bk&m;zl;xGuf&mü Ak'¨0ifae&m
awmfrsm;udk trSeftwdkif; ñTefjycJhaMumif;od&onf2/
xdkYjyif ygVdawmf? t|uxm? #Dumrsm;ü om0u
yg&rD yapöuaAm"d Ak'¨blrd-[kjzpfap (ck'´uygX? 10/
ck'´uygX-|? 196)? tbdoarÁm"d yapöuaAm"d om0u
aAm"d-[kjzpfap (0dok'¨d-#D 1? 269) omrefazmfjyavh&Sd
aomfvnf; 0Zd&Ak'¨d#Dum (,if;? pm- 14)ürl Ak'¨,me?
yapöuaAm"d,me? om0uaAm"d,me-[k ],me}[l
aomtokH;udk awGY&onfrSm *kdPf;wpfyg;ESifheD;pyf t,l
tqudk axmufcHouJhodkY&Sdonf/ odkY&mwGif oDvu©E¨
0*¾#Dumopf (oD-#D-opf 1? 3)ü 0Zd&Ak'¨dudk udk;um;í
],me}[kyif okH;EIef; azmfjycJhjyefonf/
tcsKyf
0de,yd#u\ tOD;qkH;#Dumusrf;jyK t&Sif0Zd&Ak'¨donf
qkH;jzwfcsuftcsKdU tm;enf;onfqdkapumrl tenf;qkH;
awmh þ#Dumudk taMumif;jyKíyif aemuf#DumwdkYay:
vm&ojzifh aus;Zl;wifxdkufygonf/ vGefcJhaom ESpf
wpfaxmifausmfu usrf;pmjzpfívnf; ordkif;t& wef
zdk;BuD;rm;NyD; ygVdpmayordkif;qdkif&m tcsuftvuf
rsm;rSm 0dok'd¨r*¾r[m#DumuJhodkYyif tav;*½kjyKxdkuf
onf/ 0Zd&Ak'd¨#Dum? 0Zd&Ak'd¨t&SifjrwfESihfywfoufí
oD&dvuFmygVdpmay ordkif;okawoDwdkY tb,faMumihf
tus,fw0ifh a0zefokawoe rjyKMuoenf;[lonfrSm
vnf; pOf;pm;zG,fjzpfonf/ ☺☺☺
usrf;udk;
1/ 0Zd&Ak'¨d#Dum
2/ 0db*Frlv#Dum
3/ ucFgt|uxmyk&mP#Dum
4/ om&w¬'DyeD#Dum
5/ ck'´odu©medó, ? q&mawmfOD;Ak"f/
6/ Journal, Asiatic Society of Bengal Vol.1151. Part 1.
May 1987 P.76-P.84, by L.A. Waddell, LL.D.
7/ Malalasekera, Pali Literature of Ceylon, p. 258
Ashin Kekasa
1651 E. Manhatton Dr.
Tempe, AZ 85282 USA
2 Journal, Asiatic Society of Bengal Vol.1151. Part 1.
May 1987 P.76-P.84

0 comments:

Post a Comment