အျပင္၃၇မင္းအတြင္း၃၇မင္းျဖစ္ေပၚလာပုံ

အျပင္၃၇မင္းအတြင္း၃၇မင္းျဖစ္ေပၚလာပုံ

ပုဂံေခတ္အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္မတုိင္မီကျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ေထရဝါဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားရွိေသာ္လဲမဟာယာနဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား, တႏၱရယာနမ်ားအရည္ၾကီးမ်ားလႊမ္းမုိးေနေလသည္။နတ္ကုိးကြယ္မွဳမ်ားကလဲလုိအပ္သည္ထက္ပုိျပီးေရွ.တန္းေရာက္လ်က္ရွိသည္။
ေအဒီ၄ရာစုေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္း(၂၆၆-၃၀၉) လက္ထက္မွစျပီး မင္းႏွင့္တကြ ျပည္သူမ်ားကိုးကြယ္ျခင္းခံရသည္။
ထုိအခ်ိန္ကနတ္ကုိးကြယ္သူမ်ားသည္မိမိတုိ.၏အိမ္ေရွ.တြင္နတ္ကြန္းနတ္အိမ္တုိ.ကုိေဆာက္လုပ္ျပီးနတ္ရုပ္မ်ားသြားထားကာေန.စဥ္ေနတုိင္းအစားအစာတင္ေျမွာက္ပသပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းကဲ့သို.နတ္ကုိးကြယ္မွဳမ်ားေရွ.တန္းေရာက္လာျပီးအလြန္အကြ်ံျဖစ္လာမွဳ၊နတ္ႏွင့္လူ ပုံမွန္ဆက္ဆ့ေရးထက္ေက်ာ္လြန္လာမွဳတုိ.ေၾကာင္အေနာ္ရထာမင္းၾကီးသည္ မင္းအမိန္.ႏွင့္နတ္ကြန္း၊နတ္အိမ္တုိ.ကိုလဲဖ်က္ေစျပီးယင္းနတ္
ရုပ္မ်ားကိုလဲစုစည္း၍သံၾကဳိးျဖင့္ခ်ည္တဲြကာပုဂံေရႊစည္းခုံဘုရားတံတုိင္းအတြင္းစုရုံးထားရွိခဲ့သည္။ ယင္းနတ္ရုပ္မ်ားကိုေရႊစည္းခုံဘုရားတံတုိင္းအတြင္းေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ ယေန.တုိင္ေတြ.ျမင္ႏူိင္ေပသည္။
ထုိအခ်ိန္ကေရႊစည္းခုံဘုရားတံတုိင္းအတြင္းတြင္ထားရွိေသာနတ္မ်ားကုိအတြင္း၃၇မင္း၊ တံတုိင္းအျပင္မွာထားေသာအျပင္၃၇မင္းနတ္မ်ားသတ္မွတ္ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ သို.ေသာ္ပုဂံေခတ္က အတြင္း၃၇မင္းမွာ၃၇ပါးလုံးျပည္.ေသာ္လည္း အျပင္၃၇မင္းမွာအေရအတြက္မျပည္.ေသးေပး။၂၂ပါးသာရွိေသးသည္။ ေနာင္ ေတာင္ငူေခတ္မွအျပင္၃၇မင္းမွာ ၃၇ပါးလုံးျပည္.ခဲ့ရသည္။
အတြင္း၊အျပင္ဟူေသာေဝါဟာရမွာ ေရႊစည္းခုံဘုရားတံတုိင္း၏ အတြင္း၊အျပင္ဟူေသာတည္ေနရာဌာနကုိအစဲြျပဳ၍ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။
အတြင္း၃၇မင္း
၁။ဓတရဌ (ဂႏၶဗၺနတ္ျဖစ္သည္။ နတ္ဝတ္တန္ဆာဒုရင္ဝတ္၍လက္တစ္ဖက္ကသန္လ်က္ကုိင္လ်က္ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္တစ္ဖက္လဲအေနအထား)
၂။ဝိရူ႒က(ကုမၻဏ္နတ္ျဖစ္သည္။နတ္ဝတ္တန္ဆာဒုရင္ဝတ္၍လက္တစ္ဖက္ကသန္လ်က္ကုိင္လ်က္ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္တစ္ဖက္လဲအေနအထား)
၃။ဝိရူပကၡ(နတ္နဂါးျဖစ္သည္။နတ္ဝတ္တန္ဆာဒုရင္ဝတ္၍လက္တစ္ဖက္ကသန္လ်က္ကုိင္လ်က္ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္တစ္ဖက္လဲအေနအထား)
၄။ကုေဝရ(နတ္ဘီလူးျဖစ္သည္။နတ္ဝတ္တန္ဆာဒုရင္ဝတ္၍လက္တစ္ဖက္ကသန္လ်က္ကုိင္လ်က္ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္တစ္ဖက္လဲအေနအထား)
၅။သိၾကား(သိၾကားနတ္ရုပ္အတုိင္း ခရုသင္း၊သားျမီးယပ္ကုိင္သည္။)
၆။မေဟသရ(နတ္ဝတ္တန္ဆာ၊ ႏြားလားဥႆဘကိုစီး၊လွံသုံးခြကုိင္)
၇။မဟာပိႏၷဲ(နတ္ကုိယ္ႏွင့္ဆင္ေခါင္း၊ လက္ယာလက္ႏွစ္ခြတြင္အထက္လက္မွာခြ်န္း၊ေအာက္လက္မွာသန္လ်က္ကုိင္ဟန္၊ဝဲဘက္လက္ႏွစ္ခြတြင္အထက္လက္မွာစက္ဝန္း၊
ေအာက္လက္မွာ မိမိဦးေခါင္းရွိဆင္ႏွာေမာင္းကုိ ကိုင္ဆုပ္ေနဟန္ၾကြက္ယာဥ္ကိုစီးသည္။)
၈။စႏီၵ(နတ္သမီး္ လက္ဆယ္ဘက္ရွိသည္။လက္ယာ ငါးဘက္မွာဓါးလြယ္၊ သန္လ်က္၊လွံ၊သံခြ်န္၊ဓါးေျမွာင္တစ္ခုစီကိုင္သည္။
လက္ဝဲငါးဖက္မွာ ဒိုင္း၊ထီး၊ေလး၊ပုတီး၊ခရုသင္းတစ္ခုစီကိုင္သည္။ပတၱျမားနီခံေသာျခေသ့ၤယာဥ္စီးသည္။)
၉။သူရႆတီ(နတ္သမီးဥဂၢါအပင္စုိက္၊ နတ္တန္ဆာဆင္လ်က္၊ လက္ႏွစ္ဖက္မွာၾကာပန္းကုိင္ျပီး ဟသၤာငွက္ယာဥ္ေပၚထုိင္ေနဟန္)
၁၀။ျပသမဂီ ၤ=ရသမဂီ ၤ(နတ္သမီး၊လက္ကပန္းခိုင္ကို၍ ဘုရားရွိခုိးေနဟန္)
၁၁။စႏၵာ(နတ္သား၊လက္ဆယ္ဘက္ရွိသည္။လက္ယာ ငါးဘက္မွာဓါးလြယ္၊ သန္လ်က္၊လွံ၊သံခြ်န္၊ဓါးေျမွာင္တစ္ခုစီကိုင္သည္။
လက္ဝဲငါးဖက္မွာ ဒိုင္း၊ထီး၊ေလး၊ပုတီး၊ခရုသင္းတစ္ခုစီကိုင္သည္။ပတၱျမားနီခံေသာျခေသ့ၤယာဥ္စီးသည္။)
၁၂။အာဠဝီ(မတ္တပ္ရပ္၍၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားသည္။
၁၃။မာရ္နတ္(လက္ဝဲ၊လက္ယာဆယ္ဘက္စီ၌လက္နက္တစ္မ်ဳိးစီကုိင္ဆုိင္ထားသည္။
၁၄။ေသာတပန္(အင္ၾကင္းပင္ေစာင့္၊ အင္ၾကင္းပန္းႏွင့္ဘုရားရွိခုိးေနဟန္)
၁၅။အနာဂါမ္(ေရႊသပိတ္ေစာင့္နတ္၊ နတ္သပိတ္ေတာ္အနီး ယပ္ခပ္ေနဟန္)
၁၆။ဇမၺဳဒီပ(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၁၇။ဇမၺဳတံဆပ္(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၁၈။ဇမၺဳခ်မ္းသာ(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၁၉။ဇမၺဳၾကက္သေရ(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၀။ဇမၺဳသေျပ(ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္၊တစ္ဖက္လဲွထုိင္၍သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၁။ဇမၺဳတန္ေဆာင္(ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္၊တစ္ဖက္လဲွထုိင္၍သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၂။ဇမၺဳတမြတ္(ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္၊တစ္ဖက္လဲွထုိင္၍သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၃။ဇမၺဳရန္ေအာင္(ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္၊တစ္ဖက္လဲွထုိင္၍သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၄။ေရႊသက္စုိး(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကိုင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၅။ေရႊျပည္သင္(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကိုင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၆။ေရႊညိဳသင္(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကိုင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၇။ေရႊစကား(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကိုင္ေဆာင္ထားဟန္)
၂၈။ခယားပင္ေစာင့္နတ္(လက္တြင္ခယားပြင့္ပန္းျဖင့္ရွိခိုးေနဟန္)
၂၉။မန္က်ည္းပင္ေစာင့္နတ္(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၃၀။ဆင္ျဖဴရွင္နတ္(ဆင္ျဖဴေတာ္စီးဟန္)
၃၁။ျမင္းျဖဴရွင္နတ္(ျမင္းျဖဴေတာ္စီးဟန္)
၃၂။ငဆြယ္သင္(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၃၃။ငႏြယ္သင္(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၃၄။ဖက္ပသင္(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၃၅။ဘုံမသင(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၃၆။ထုံသင္းၾကီး(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
၃၇။ပဲြစားၾကီး(မတ္တပ္ရပ္၊သန္လ်က္ကုိင္ေဆာင္ထားဟန္)
အျပင္သုံးဆယ္၃၇မင္း
၁။သိၾကားနတ္
၂။မဟာဂီရိနတ္(ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္)
၃။နန္းမေတာ္ၾကီးနတ္
၄။ေရႊနဘဲနတ္
၅။သုံးပန္းလွနတ္
၆။ေတာင္ငူမင္းေခါင္နတ္
၇။မင္းတရားနတ္
၈။သံေတာ္ခံနတ္
၉။ေရႊေနာ္ရထာနတ္
၁၀။ေအာင္စြာမၾကီးနတ္
၁၁။ငါးစီးရွင္နတ္
၁၂။ေအာင္ပင္လယ္ဆင္ျဖဴရွင္နတ္
၁၃။ေတာင္မၾကီးနတ္
၁၄။ေျမာက္မင္းရွင္ျဖဴနတ္
၁၅။ရွင္ေတာ္နတ္
၁၆။ေညာင္ခ်င္းအိုနတ္
၁၇။တပင္ေရႊထီးနတ္
၁၈။မင္းရဲေအာင္တင္နတ္
၁၉။ေရႊစစ္ပင္နတ္
၂၀။မယ္ေတာ္ေရႊစကားနတ္
၂၁။ေမာင္ဖိုးတူနတ္
၂၂။ယြန္းဘုရင္နတ္
၂၃။ေမာင္မင္းျဖဴနတ္
၂၄။ပင္းတလဲဘုိးေတာ္နတ္
၂၅။ေရႊဖ်ဥ္းေနာင္ေတာ္နတ္
၂၆။ေရႊဖ်ဥ္းညီေတာ္နတ္
၂၇။မင္းသားေမာင္ရွင္နတ္(သို.မဟုတ္)ေရငံပိုင္ဦးရွင္ၾကီး
၂၈။ထီးျဖဴေဆာင္းနတ္
၂၉။ထီးျဖဴေဆာင္းမယ္ေတာ္နတ္
၃၀။ဘုရင္မရွင္မင္းေခါင္နတ္
၃၁။မင္းစည္သူနတ္
၃၂။မင္းေက်ာ္စြာနတ္
၃၃။ေျမာက္ဘက္ရွင္မနတ္
၃၄။အေနာက္မိဖုရားနတ္
၃၅။ရွင္ကုန္းနတ္
၃၆။ရွင္ကြနတ္
၃၇။ရွင္ႏဲွမိနတ္(မႏဲွေလးနတ္)္
သည္းခံျပီးဖတ္ေပးၾကပါရန္အရင္ဆုံးေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ရွင္။
ျမန္မာ့မိရုိးဖလာဓေလ့နတ္သမုိင္းမွေကာက္ႏုတ္ေရးသားထားပါသည္။
စုေဆာင္းထားသူမ်ားမွာ ဘာသာျပန္ဦးေထြးဟန္ႏွင့္သုေတသီဦးဘညြန္.တုိ.ျဖစ္သည္။
မူလေရးသားသူမွာ ဆာ-ရစ္ခ်ဒ္-တင္ပယ္လ္၊စီ၊အုိင္၊အီး “A Phese of Spirit-Worship prevalling in Burma” အမည္ရွိေသာစာအုပ္
ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment