မုိက္ေနာင္တ

ပညာရွာစဥ္
သူ႕မွာမတတ္၊မာနဓာတ္ျဖင့္
ျမတ္ဆရာဆီ၊မခုိမွီပဲ
သူသည္မာနထားခဲ့၏...။

ပညာရွာစဥ္
သူ႕မွာမသိ၊မာနရွိ၍
တတ္သိသမွ်၊ပညာမွ်ျဖင့္
မာန္ၾကြေခါင္းေထာင္မိခဲ့၏...။

ပညာရွာစဥ္
ဆရာသင္ျပ၊အဆုံးမကုိ
ဟာသေရာစြက္၊မာနဖက္လွ်က္
တစ္ခ်က္ဟိတ္ထုတ္၊မာန္စလုပ္ျဖင့္
ခြန္းတုန္႕ေခြ်ခ်၊မာန္ေစာင္ၾကြခဲ့...။

ပညာရွာစဥ္
ဆရာသင္ၾကား၊ပညာမ်ားကုိ
မွတ္သားေသခ်ာ၊မေလ့လာပဲ
သူ႕မွာသိမာန္၊တတ္ေသာဟန္ျဖင့္
ဟိတ္မာန္ေစာင္ၾကြ၊ဂုဏ္ပုဒ္ျပလည္း
ပညာတစ္ျခား၊တတ္သိမွား၍
ေႏွာင္းသြားေနာက္က် မုိက္ေနာင္တ...။
ခရီးသည္(ရုိးျပတ္ေတာ)

0 comments:

Post a Comment