အာဂလူေတြ

* ခ်စ္ခင္သူမ်ား၊ေသဆုံးသြားရာ၊ ခ်ိန္အခါ၌ မသာပုိ႕ရန္၊ ေျမသုသာန္သုိ႕၊လာပုိ႕ၾကရွာ၊ လူမ်ားစြာတုိ႕၊ မသာတစ္ေခါက္၊ ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္ဆုိ၊ စကားကုိပင္၊ မဆင္ျခင္ဘဲ၊ ျမင္ျမင္သမွ်၊ ခင္မင္ၾကသည္႕၊ မေတြ႕ရၾကာ၊ လူမ်ားစြာႏွင့္၊ စိတ္ပါလက္ပါ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္၊ အသစ္ထပ္ေဖာ္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္စရာ၊ ေလာ္မာစကား၊ အစားစားကုိ၊ အားပါးတရ၊ ေျပာေနၾကသည္၊ အာဂလူေတြပါတကား။ (ဓမၼကင္းသူေတြပါတကား။)

0 comments:

Post a Comment