ေစာင္းတာေလးေတြ ျပင္ႏုိင္ေစ

* မသာတစ္ေခါက္၊ ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္ဆုိ၊ စကားကုိပဲ၊ ရင္အသည္း၌၊ စဥ္စြဲမွတ္ကာ၊ ခုေသရွာသူ၊ ပမာတူပဲ၊ မွတ္ယူေသခ်ာ၊ တုိ႕သူငါလည္း၊ ေသရျမဲဟု၊ ရင္ထဲရႈမွတ္၊ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ္၊ အျမတ္ဓမၼ၊ ေသသူကေပး၊ အသိေလးရ၊ ကုသလကုိ၊ ခုကၾကိဳျပဳ၊ ခုကစုမွ၊ ခုဘဝႏွင့္၊ ဘဝေနာင္ခါ၊ အေမွာင္ကြာ၍၊ လူ႕ရြာထက္နတ္၊ အလင္းရပ္မည္၊ ဘဝဆီသုိ႕၊ အတည္မုခ်၊ ေရာက္ႏုိင္ၾကလိမ့္၊ ဘဝခုလင္း၊ ေနာင္ေမွာင္ကင္းကား၊ အလင္းသာဖုိ႕၊ မသာပုိ႕သူ၊ အမ်ားလူတို႕၊ ဆင္ျခင္ဖုိ႕ေတြး၊ ကဗ်ာေရးသည္၊ ေစာင္းတာေလးေတြျပင္ႏုိင္ေစ။ (ေကာင္းတာေလးေတြ ယူႏုိင္ေစ)

0 comments:

Post a Comment