အစာ၏ေနာက္ကြယ္

သြင္းေတာ့တစ္ေပါက္၊ ဆင္းကုိးေပါက္၊
မ်က္ေမွာက္ကိုယ္ေတြ႕ပါ။
အမ်ားေရွ႕သုံး၊ စြန္႕ေတာ့ပုန္း၊ အဆုံးသတ္ရရွာ။
သြင္းေတာ့ျပံဳးတုံ႕၊ ဆင္းေတာ့ရွဳံ႕၊ အပုံမဖြယ္ရာ။
သြင္းေတာ့ဟုတ္ေယာင္၊ ဆင္းပုပ္ေဟာင္၊ ပင္ေရွာင္မတတ္သာ။
တစ္ညဥ္႕ဝမ္းဝယ္၊ ပုပ္သိုးလြယ္၊ မုန္းဖြယ္ထုိအစာ။
ကွ်္သုိ႕ရွဳမွ၊ အာဟာရ၊ ကင္းပထုိတဏွာ။။။
   သြင္းေတာ့တစ္ေပါက္ဆုိတာက=ပါးစပ္ေပါက္ပါ
ဆင္းကိုးေပါက္ဆုိတာက=ဒြါရကုိးေပါက္
(မ်က္စိႏွစ္ေပါက္၊နားႏွစ္ေပါက္၊ႏွာေခါင္းႏွစ္ေပါက္၊ပါးစပ္ေပါက္၊က်င္ၾကီးေပါက္၊က်င္ငယ္ေပါက္၊)
တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္.............။။။

                      


0 comments:

Post a Comment