ဇရာႏွင့္ယွဥ္ေသာသံေဝဂတရား

သင္အသက္ေတြၾကီးလာျပီ  ေလာဘၾကီးေနတုံးဘဲလား....
သင့္ရဲ႕သြားေတြက်ဳိးကုန္ျပီ  ေဒါသမာန္ေတြက်ဳိးရဲ႕လား....
သင့္ရဲ႕နားေတြေလးကုန္ျပီ  ေမာဟစိတ္ေတြေလးတုန္းလား....
သင့္ရဲ႕ဆံပင္ေတြျဖဴကုန္ျပီ  သင့္ရဲ႕စိတ္ေတြျဖဴစင္ရဲ႕လား.....
သင့္ရဲ႕အသားအေရေတြတြန္႕လာျပီ  မေကာင္းမွဳေတြတြန္႕ရဲ႕လား.....
သင့္ရဲ႕အင့္အားေတြေလ်ာ့လာျပီ  သင့္ရဲ႕ရာဂစိတ္ေတြေလ်ာ့ရဲ႕လား.....
သင့္ရဲ႕မ်က္စိေတြမွဳံဝါးေနျပီ  နိဗၼာန္လမ္းကုိေလွ်ာက္ဖုိ႕မွဳံဝါးေနသလား......


0 comments:

Post a Comment