မိတ္ေဆြ...ဒုိ႕

လူလိုသိပါ  အသက္တမ္းးတုိသည္
အခ်ိန္တိုင္း.....ကုသုိလ္ရေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါေစ.....
သင့္အား.................
အပါယ္ေလးဘုံ(ငရဲ တိရိစာၦန္ ျပိတၱာ အသူရကာယ္)
မွ.............
အခမဲ့..............
အျမဲတမ္းၾကိဳဆုိေနပါသည္ ကုိ
အထူးသတိျပဳပါ..............။။။။`

0 comments:

Post a Comment