ေဖးေဖးမမ + ကူညီၾက

* သူသူငါငါ၊ သတၱဝါတုိ႕၊ လူ႕ရြာေလာက၊ တစ္ခဏလာ၊ ျပန္ရမွာကုိ၊ ေသခ်ာေန႕ည၊ သိျမင္ၾကလ်က္၊ * ဘဝတစ္ေကြ႕၊ ခဏေတြ႕သူ၊ ရွင္လူခ်င္းခ်င္း၊ ညီရင္းအစ္ကုိ၊ ေမာင္လိုႏွမ၊ ခ်စ္ခင္ၾကကာ၊ သူ႕လိုရာကူ၊ ကုိယ့္မူလုိရာ၊ အျဖာျဖာကုိ။ ေမတၱာပုိ၍၊ ကူညီျဖည့္က၊ * ဘဝတစ္ေကြ႕၊ ခဏေတြ႕ကာ၊ တြဲရာမွေန၊ ခြဲရေပလည္း၊ လြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္၊ မရွိကြယ္ဟု၊ စိတ္ဝယ္ရႈေတြး၊ ကဗ်ာေရးသည္၊ ေအးေအးျမျမ သူသူငါ ေဖးေဖးမမ ကူညီပါ။

0 comments:

Post a Comment