ဘယ္ေျပးမလဲ

ဇရာမရဏ၊ ဒုကၡဝဋ္တြင္း၊ အုိရျခင္းႏွင့္၊ ေသမင္းလြတ္ေအာင္၊ ဘယ္သုိ႕ေရွာင္အံ့၊ ေတာင္ခုနစ္ေထြ၊ ေရခုနစ္ထပ္၊ ေလးရပ္ကၽြန္းခြင္၊ ေကာင္းကင္သမုဒၵရာ၊ စၾကာဝဠာေျမထဲ၊ ပုန္းခုိလႊဲလည္း၊ အျမဲမခၽြတ္၊ ေသေဘးဝဋ္မွ၊ မလြတ္ဘုိ႕ရာ၊ မလြဲရာတည့္။

0 comments:

Post a Comment